Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Algemene voorwaarden

Artikel1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en het verrichten van diensten. Afwijkende regelingen, aanvullingen of wijzigingen zijn alleen dan van kracht, indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Leverings- en andere voorwaarden van de opdrachtgever worden door ons niet erkend, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard. Bij twijfel prevaleren onze voorwaarden.

Artikel2

Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachten, onverschillig of zij mondeling, telefonisch of schriftelijk zijn gegeven, binden de opdrachtgever aan onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel3,Prijzen

Indien niet uitdrukkelijk door ons anders is vermeld, gelden onze prijzen exclusief B.T.W. Wij zijn gerechtigd alle prijsverhogingen, die na de aanbieding optreden, en die gevolg zijn van stijging van lonen en/of materiaalprijzen, wijziging in onkosten, fabriek/importeursprijzen, sociale lasten, overheidslasten, belastingen, rechten, accijnzen etc. aan de opdrachtgever door te berekenen. Kosten van wijziging en/of aanvullingen van de opdracht zijn voor  rekening van de opdrachtgever. Bij werken boven de twee meter worden de kosten van het steigermateriaal in rekening gebracht. De te verrichten werkzaamheden  van TSS-ProTech zijn exclusief reiskosten, deze worden op basis van voorrijkosten in rekening gebracht. Tevens dient er elektriciteit op de werklocatie aanwezig te zijn binnen een straal van 50 meter van de werkplaats. Indien niet, dan wordt tegen meerprijs zelf  voor elektriciteit gezorgd.

Artikel4,Aansprakelijkheid

Alle levertijden zijn vrijblijvend en worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden. Overschrijding van de opgegeven levertijd als gevolg van technische storingen, vertraagde aanvoer van grondstoffen en/of hulpmaterialen van fabrikant/importeur zal geen enkele aanspraak kunnen geven tot schadevergoeding van welke aard ook.

Artikel5

TSS-ProTech verricht haar diensten naar beste kunnen en geheel te goeder trouw. TSS-ProTech zorgt bij onderhoud en reparatie voor materialen en of vervangende onderdelen. Opdrachtgever kan ons nimmer aansprakelijk stellen voor enigerlei schade, ontstaan door uitgevoerde reparaties, prijzen, garanties en levertijden die door ons of fabrikant/importeur zijn opgegeven. Tevens geldt dit voor schade, diefstal of verlies aan goederen van de opdrachtgever. TSS-ProTech is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Bij uitvoering van werkzaamheden op locatie van opdrachtgever dient deze alle voorschriften met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen en uit te voeren.

Artikel6

Tenzij anders overeengekomen behoud TSS-ProTech alle rechten op uitgewerkte ideeën, tekeningen, aanpassingen en uitvindingen. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op vergoeding van geleden schade  door ons verstrekte adviezen. 

Artikel7,Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen netto na factuurdatum door overmaking op onze bankrekening. Veertien dagen na factuurdatum wordt de schuldenaar van TSS-ProTech een rente verschuldigd van 1,5% per maand van het factuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, dat men met betaling in gebreke blijft. Ingeval van niet tijdige betaling in gebreke zijnde wederpartij tevens aan haar verschuldigd alle kosten en schaden die van een niet-tijdige betaling het gevolg zijn, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekend incassokosten bedragende 15% van het verschuldigde met een minimum van € 50,- exclusief B.T.W.

Artikel8,Garantie

Reclames op de verrichtte diensten en geleverde goederen worden door ons slechts erkend, indien deze schriftelijk binnen 8 dagen aan ons worden gedaan. Latere reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen. Indien en voor zover een reclame door TSS-ProTech wordt geaccepteerd, dient door haar wederpartij een redelijke termijn te worden gegeven om door TSS-ProTech nodig geachte voorzieningen te laten treffen. Reclames schorten de betalingstermijn van de opdrachtgever niet op. De opdrachtgever zal nimmer enig recht op schadevergoeding kunnen laten gelden voor schade, welke door hem of door derden is of zou kunnen geleden. De garantie periode van reparaties en onderdelen is zes maanden na (op)levering.

Artikel9,Leveringen

Alle door ons geleverde goederen, ongeacht het doen van betalingen en deelbetalingen, blijven ons eigendom totdat de hele koopprijs is voldaan. TSS-ProTech, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die verkoper besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft verkoper ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. Als extra zekerheid kan TSS-ProTech geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling verlangen.

Artikel10,Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering der overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden. Als overmacht geldt tussen partijen in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of ander van buitenkomende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, transport uit buitenland, overheidsmaatregelen of voorschriften.

Artikel11,Ontbinding

Bij onvoorzien lang aanhouden van de overmacht opleverende omstandigheden zullen zowel TSS-ProTech als opdrachtgever het recht hebben de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, als ontbonden beschouwen. Indien de opdrachtgever van zijn bevoegdheid, in het voorgaande artikel genoemd, gebruik maakt, zal hij gehouden zijn TSS-ProTech te vergoeden de door ons reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel12,Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiende uit een met TSS-ProTech gesloten overeenkomst, waarop vorenstaande voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor de daartoe bevoegde rechter worden gebracht. Op al onze transacties en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.