Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

arbowet

 • De Arbeidsinspectie speelt een belangrijke rol bij de handhaving van regels die erop geënt zijn om een veilige werkomgeving te creëren voor uw werknemers.

  Zo kan het zijn dat de Arbeidsinspectie een ‘steekproef’ bezoek bij uw bedrijf en of werklocatie komt doen.

  Is er een ongeval met letsel geweest dan komt de Arbeidsinspectie altijd bekijken of de regels en voorschriften voldoende zijn nageleefd. Voldoet u met uw bedrijf niet aan de regels die de wet voorschrijft, dan kan dat ver reikende gevolgen hebben.

  Zo kunt u onder andere door verzekeringsmaatschappijen aansprakelijk worden gesteld. Zorg er daarom voor dat u op de hoogte bent van de regels die er zijn omtrent de veiligheid van uw werknemers en uzelf. Wilt u uw arbeidsmiddelen volgen de geldende richtlijnen laten inspecteren en of keuren, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

  Vraag offerte aan

 • De Arbowet verplicht werkgevers een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Zorg op maat: maatregelen moeten zijn afgestemd op de aanwezige risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers;

  • Samenwerking: werkgever en medewerkers moeten samen werken aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden;

  • Systematische aanpak: er dient sprake te zijn van een gestructureerde aanpak waarin het voorkómen van problemen een belangrijke plaats krijgt.
    

  De basis voor de systematische aanpak (arbozorgsysteem) is het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s. Naar aanleiding van deze RI&E kunnen dan de noodzakelijke maatregelen op korte dan wel langere termijn gepland en uitgevoerd.

 • Bij het scheppen van optimale arbeidsomstandigheden is de betrokkenheid van de medewerkers uiteraard van groot belang. Overleg tussen werkgever en de medewerkers is hierbij dan ook essentieel. Ook hebben medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden en kunnen zij wettelijk op nalatigheid worden aangesproken.

  Op hoofdlijnen kunnen de verantwoordelijkheden van de medewerker als volgt geformuleerd worden:

  • de plicht machines, gevaarlijke stoffen, hulpmiddelen etc. op een juiste en dus veilige wijze te gebruiken;

  • de plicht mee te werken aan voorlichting of onderricht;

  • de plicht aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken;

  • de plicht noodzakelijke en ter beschikking gestelde (persoonlijke) beschermingsmiddelen op een juiste wijze te gebruiken;

  • de plicht onveilige en ongezonde werksituaties onmiddellijk te melden aan de direct leidinggevende.

   
  Daarbij heeft u als medewerker uiteraard recht op een zo veilig en gezond mogelijke arbeidsomstandigheden, recht op de noodzakelijk voorlichting en informatie, recht op de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen en recht op overleg over veiligheids- en gezondheidszaken

 • Veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Sinds in 1994 de vernieuwde Arbowet van kracht werd, zijn alle werkgevers verplicht de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden in kaart te brengen en te beoordelen. Op basis van deze inventarisatie moeten vervolgens plannen worden ontwikkeld om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

  De wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden is voornamelijk in één wet (Arbowet), één besluit (Arbobesluit) en één zogenaamde ministeriële regeling (Arbeidsomstandighedenregeling) terug te vinden. Allereerst de Arbowet, welke als het ware de kapstok vormt waaraan de overige regelgeving is opgehangen (raamwet). In de Arbowet zijn onder andere bepalingen te vinden betreffende:

  • algemene verplichtingen van de werkgever;

  • algemene verplichtingen van de medewerker;

  • overlegverplichtingen (o.a. met de Medewerkersvertegenwoordiging);

  • verplichtingen m.b.t. deskundigen (bijv. relatie met een Arbodienst);

  • wettelijke mogelijkheden van de Arbeidsinspectie.


  Concretere voorschriften zijn opgenomen in het Arbobesluit, een zogenaamd uitvoeringsbesluit. Dit Arbobesluit heeft de status van een Algemene Maatregel van Bestuur. De voormalige ministeriële regelingen zijn samengevoegd tot de Arbeidsomstandighedenregeling.

  Naast de bepalingen van de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn er beleidsregels ontwikkeld. Deze beleidsregels zijn richtinggevend en geven aan op welke wijze de wettelijke voorschriften kunnen worden geïnterpreteerd.

   

  Zorg dat u voldoet aan de normen van de arbowet en laat op tijd uw arbeidsmiddelen keuren. Vraag offerte aan

 • Een arbocatalogus bevat de afspraken die werkgevers en werknemers samen over  veilige en gezonde arbeidsomstandigheden hebben gemaakt. Het zijn praktische, toegankelijke handleidingen waarin staat met welke middelen een onderneming kan voldoen aan de wettelijke bepalingen (doelvoorschriften) voor veilig en gezond werken.

  Werkgevers en werknemers stellen deze handleidingen zelf op. Een arbocatalogus bevat bijvoorbeeld maatregelen die aan een veilig en gezond werkklimaat hebben bijgedragen, normen uit (wetenschappelijke) onderzoeken, best practices (praktijkoplossingen die hun waarde al hebben bewezen), NEN-normen, brancherichtlijnen, convenanten, jurisprudentie, andere catalogi of huidige arbobeleidsregels.

  De arbocatalogus is een vrijwillige overeenkomst tussen sociale partners en is dus niet verplicht. Toch heeft het wel degelijk toegevoegde waarde om een arbocatalogus te ontwikkelen. Het voordeel is dat je als bedrijf je eigen specifieke afspraken vastlegt. Je bent na goedkeuring van de catalogus niet meer gebonden aan de oude regelgeving. De arbocatalogus geeft de branche en de werkgever meer vrijheid en eigen regie op de eigen specifieke arbeidsomstandigheden.

  De arbocatalogus is geen vrijblijvend document. Als de arbocatalogus is vastgesteld en met een positief resultaat is getoetst door de arbeidsinspectie dan wordt van bedrijven verwacht dat zij gebruik maken van de werkmethoden of maatregelen die zijn beschreven. (Bron:arbocatalogus.nl)

   

  Hoe wordt de catalogus getoetst?

  De overheid gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers heel goed in staat zijn om een professionele arbocatalogus op te stellen. Daarom worden de catalogi niet uitgebreid getoetst. Wel wordt bekeken of de totstandkoming goed verlopen is en of de catalogus adequaat is. Samengevat wordt het volgende getoetst:

  Is beschreven voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de catalogus bedoeld is? 

  Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied? 

  Is de catalogus beschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers? 

  Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit punt wordt getoetst met een zogenaamde quickscan; is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de wet?

  De arbocatalogi dienen als referentiekader voor de handhaving door de Arbeidsinspectie.

  Toezending van de arbocatalogi voor marginale toetsing aan:

  Arbeidsinspectie

  T.a.v. de algemeen directeur

  Postbus 11563

  2502 AN  Den Haag 

 • Onder de keuring volgens de NEN3140 norm (elektrisch gereedschap en machines) wordt verstaan de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Denk hierbij aan; elektrisch handgereedschap zoals boormachines, zaagmachines, slijptollen verplaatsbare elektrische machines zoals lasapparatuur en afzuiger.

  Ook verplaatsbare verlichting zoals bouwlampen & looplampen verplaatsbare leidingen zoals verlengkabels & kabelhaspels, verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen zoals zwerfkast & bouwkast verplaatsbare stroomverbruikende toestellen koffieapparaat, elektr.kachels, pc's, printers, koelkast, stofzuiger etc, vallen onder de NEN3140.

  Naast de elektrische veiligheid vastgelegd in de NEN3140 beoordelen wij ook de mechanische veiligheid van de machine. We bekijken en testen de veiligheidsmaatregelen welke de fabrikant (CE) heeft aangebracht of deze nog voldoende functioneren.

  Wij keuren en certificeren uw arbeidsmiddelen volgens de geldende normen. Wanneer uw arbeidsmiddelen volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit en VCA richtlijnen. De arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante (meet)gegevens over de machine en de keuring.

  Vraag offerte aan

 • Hijshulpmiddelen zoals hijsbanden, staalstroppen, hijskettingen hebben een vrij hoog risico-ongelukken te veroorzaken. Daarom dienen deze regelmatig te worden geïnspecteerd. Slijtage en of overbelasting zijn vaak de oorzaak van een slechte kwaliteit van het hijsmateriaal. Volgens risicoanalyse is bepaald dat buiten de periodieke inspectie ook een beproeving moet plaatsvinden Dit kan om de 3, 5 of 10 jaar zijn, afhankelijk wat er door de fabrikant is vastgesteld.Bij levering van nieuwe hijswerktuigen wordt altijd een '2A' verklaring afgegeven. Het is noodzakelijk voor inspectie en beproeving dat deze verklaring aanwezig is.

  Wij keuren en certificeren uw Hijshulpmiddelen volgens de geldende normen. Wanneer uw hijshulpmiddelen volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit.

   

  Zorg dat u voldoet aan de normen van de arbowet en laat op tijd uw arbeidsmiddelen keuren. Vraag offerte aan

 • Landbouw is een sector waar men veel te maken heeft met machines met een groot vermogen en veel draaiende onderdelen. Vaak zien we machines die aangepast zijn om het gebruiksgemak te vergroten maar waarbij de veiligheidsaspecten vergeten of weggelaten worden.

  Het is zeer aan te bevelen om regelmatig inspecties uit te laten voeren door iemand die vanuit veiligheidsoogpunt de machines beoordeeld. Nog maar al te vaak wordt niet beseft dat ook werkgevers in de landbouw door de wet verplicht worden zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel en personeel. De gevolgen zijn zeker niet zonder risico.

  Daarnaast kan het niet keuren van uw machines beboet worden, maar ook verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen.

  Wij keuren en certificeren uw machines naar de daarvoor geldende normen zodat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit en VCA richtlijnen. De machines worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.

  Vraag offerte aan

 • Gedreven door passie voor techniek en gespecialiseerd in het keuren van arbeidsmiddelen bieden wij u graag onze diensten aan:

   

  • Keuren arbeidsmiddelen volgens de huidige NEN normen. 
   Om de veiligheid van medewerkers te kunnen borgen, zijn bedrijven verplicht (VCA) om de arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren. Wij verzorgen het complete pakket van analyse, inspectie en certificering van uw arbeidsmiddelen, zodat u aan alle regels en normen voldoet die de VCA en ARBO-wet ons voorschrijft. Met al meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van veilig werken bieden wij u met gedrevenheid onze vakkundige diensten aan.

  • Onderhoud
   Indien gewenst kunnen wij uw arbeidsmiddelen volledig conform de NEN normen onderhouden en repareren. Het onderhoud van gereedschappen nemen wij vaak bij de periodieke keuringen mee. Een routine waarmee uw gereedschappen snel en efficiënt worden getoetst, onderhouden en indien nodig gerepareerd. Gevaarlijke situaties worden voorkomen, machines gaan langer mee én u voldoet aan de onderhouds- en keuringsplicht. In onze specialistisch ingerichte werkplaats kunnen wij ook Roestvrijstaal en Aluminium (Klim) materiaal lassen en herstellen.

  • Technische support
   Goed opgeleid en een flinke bagage aan ervaring en bekwaamheid op het gebied van ontwikkeling en onderhoud van machines staan wij u graag zowel adviserend als praktisch ten dienst.

  • Landelijke dekking
   Samen met een aantal gespecialiseerde regionale partners zijn wij door heel Nederland actief. De door ons geselecteerde partners zijn voornamelijk kleine(re) specialistische bedrijven waarbij de prijs-kwaliteitsverhouding maximaal is.